De Broeck Van Laere Partners BV

Zakenadvocaten voor ondernemers

Een doordacht fiscaal beleid maakt voor heel wat ondernemingen het verschil tussen stilstand en groei. Fiscaal recht is een rechtsdomein dat een ingewikkeld kluwen aan wetgeving en regels omvat, een domein dat heel wat specifieke kennis vereist. Met hun kennis en ervaring geven de advocaten van kantoor De Broeck Van Laere & Partners BV op maat gesneden juridisch advies aan de bedrijfswereld. Het kantoor neemt op een proactieve manier uw juridische zorgen weg, zodat u zich kunt concentreren op wat voor u belangrijk is.

Tekst: Wim Vander Haegen – Foto’s: De Broeck Van Laere & Partners BV

Proactieve aanpak

“De knowhow van onze specialisten strekt zich uit over het volledige domein van fiscaal recht, vennootschapsrecht en vastgoedrecht”, legt Mr Didier Van Laere uit. “Ons kantoor met hoofdvestiging in Brussel en bijkantoren in Antwerpen en Gent adviseert zowel zelfstandigen en KMO’s als grote ondernemingen. Het initiële doel blijft altijd het verstrekken van doordacht fiscaal en juridisch advies. Wij nemen de juridische kopzorgen voor onze rekening terwijl de cliënt zich kan concentreren op “ondernemen”. Wanneer er conflicten optreden, kunnen de cliënten uiteraard ook op onze expertise voor de rechtbank rekenen, maar wij zijn en blijven in de eerste plaats zakenadvocaten die proactief optreden. Repressief ageren doen we enkel als het niet anders kan, maar dat is voor alle duidelijkheid niet onze prioriteit. Als er zich problemen voordoen, gaan we na of de zaak in aanmerkingen komt voor ADR (“Alternative Dispute Resolution”). Dat is een nieuwe tendens voor het beslechten van geschillen buiten de rechtbank om door gebruik te maken van collaboratieve onderhandelingen of bemiddeling bij conflicten. Procedures voor de rechtbank zijn immers duur, kunnen zich ver in de tijd uitstrekken en de uitkomst is dikwijls moeilijk te voorspellen. Cliënten hebben in wezen liever geen proces, maar rollen hier vaak in doordat ze in een tunnelvisie zitten. Het behoort tot onze taak om deze visie op zijn ware merites te beoordelen, ook al betekent dit dat een rechtszaak beter niet wordt aangespannen. ”

Fiscaal recht

Onder de noemer fiscaal recht valt de volledige regelgeving die te maken heeft met het heffen en vorderen van belastingen. “Het kantoor De Broeck, Van Laere & Partners heeft door de jaren heen de nodige kennis en ervaring opgedaan én de juiste experten aangetrokken om cliënten in deze fiscale materie op professionele manier bij te staan. Fiscaliteit zit doorweven in de ganse bedrijfsvoering. Wij adviseren de cliënt en/of de boekhouder/accountant over alles wat te maken heeft met fiscaliteit. Het domein strekt zich ver uit over onder meer vennootschapsbelastingen, rechtspersonenbelastingen, fiscale regularisaties en procedures, BTW, douane en accijnzen en internationale tax planning, maar ook advies over vermogensplanning, aanvragen van rulings en de fiscale gevolgen bij vennootschapsrechtelijke herstructureringen en transacties behoren tot het takenpakket. Onze experts leveren bijstand tijdens fiscale controles en onderhandelen mee over eventuele fiscale akkoorden en bemiddelen waar dat kan. Wij proberen altijd tot een oplossing te komen en leefbare compromissen te sluiten voor het tot een fiscaal geschil komt met een federale of regionale belastingadministratie. Komt het toch zo ver, dan verdedigen wij de belangen van onze cliënt met hand en tand, dikwijls in samenspraak met zijn accountant. Wij proberen steeds een geschil op te lossen tijdens de administratieve fase door middel van de indiening van een bezwaarschrift. Pas als dat niet lukt, kan een effectieve gerechtelijke procedure worden aangevat. Dankzij onze jarenlange ervaring en knowhow in het bepleiten van deze specifieke materie kan men volop rekenen op een professionele conflictbeheersing. Doordat de fiscus soms snel tot fraude besluit, worden we als advocaat ook meer en meer geconfronteerd met fiscaal strafrecht”.

Vennootschapsrecht

De Broeck Van Laere & Partners BV geniet tevens een uitstekende reputatie op het vlak van vennootschapsrecht, in het bijzonder fusies en overnames (M&A). “We hebben de expertise in huis om ondernemingen bij te staan bij elk vennootschapsrechtelijk vraagstuk. Dat gaat over onderhandelingstechnieken en het opstellen van de contractuele documentatie bij een overname van aandelen of handelsfonds, zonder daarbij de fiscaliteit uit het oog te verliezen. Onder vennootschapsrecht ressorteren fusies en splitsingen, overdrachten van handelsfonds, private equity investeringen, zoeken van venture capital, opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, van aandelenoptieplannen, inschrijvingsrechten (warrants), uitgifte van obligaties, enz. Bij geschillen kunnen wij ook repressief optreden mocht dat nodig zijn. Uitsluitingsprocedures bij vennotenruzies zijn ons niet vreemd.”

Vastgoedrecht

Een derde poot waar De Broeck Van Laere & Partners BV op steunt, is het vastgoedrecht. “Wij zorgen voor advies en begeleiding bij de aankoop van onroerende goederen, schrijven contracten voor grondeigenaars en projectontwikkelaars en optimaliseren de verkooptechnieken vanuit juridisch/fiscaal oogpunt. Ook de aktes die een tijdelijke splitsing in de eigendomsrechten teweegbrengen – meer bepaald vruchtgebruik, opstal en erfpacht – schrijven we volledig in functie van de doelstellingen van onze cliënt. Binnen het vastgoedrecht besteden we bijzondere aandacht aan registratiebelasting en BTW. We onderzoeken verder welke vennootschap het meest geschikt is voor het project en optimaliseren de verkoop van de appartementen/kantoren op een fiscaal-vriendelijke manier. We voeren risicoanalyses uit die kunnen leiden tot splitsing van vennootschappen waarbij de onroerende goederen worden afgescheiden van de operationele risico’s op fiscaal neutrale manier. Omdat niet alles van een leien dakje loopt, lossen we ook geschillen op met bijvoorbeeld de architect, aannemers of de vereniging van mede-eigenaars/syndicussen. We verlenen ook bijstand bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Kortom: wie een juridische partner zoekt om een vastgoedproject in goede banen te leiden, is bij ons aan het juiste adres.”

Kennis delen

De wetgeving en de rechtspraak in de rechtsgebieden waar de advocaten van De Broeck Van Laere & Partners BV thuis zijn, zijn voortdurend in beweging. “Precies daarom vinden we het zeer belangrijk om niet alleen up to date te blijven, maar ook onze kennis te delen. Wij combineren onze opdrachten als advocaten met het lesgeven (o.a. aan Odisee – FHS) en geven geregeld interne seminaries voor bedrijven, financiële instellingen en koepelorganisaties. Op onze website delen we voortdurend actuele informatie met onze bezoekers, welke veelal tot de cijferberoepen behoren.”

Meester Didier Van Laere stipte drie ‘hot items’ aan die voor onze lezers van belang kunnen zijn.

Buitenlands onroerend goed 

“Belgische onroerende goederen worden in de regel belast op basis van hun kadastraal inkomen. In het buitenland gelegen onroerende goederen daarentegen werden tot nog toe belast op basis van de huurwaarde of de huurprijs. Het KI dateert uit 1975 en wordt doorgaans zeer laag ingeschat, de huurwaarde daarentegen is zeer hoog. Die discrepantie leidde in de personenbelasting tot een hogere belastingdruk op buitenlands vastgoed in vergelijking met Belgisch vastgoed. België is daar door het Europese Hof van Justitie al verschillende keren voor veroordeeld. Onder druk van de Europese Commissie heeft ons land nu eindelijk de regelgeving aangepast en zullen die onroerende inkomsten vanaf 2021 ook belast worden op basis van het kadastraal inkomen. Op die manier wordt een gelijke behandeling met Belgisch vastgoed verzekerd. Op zich klinkt dat eenvoudig, maar de uitwerking in de praktijk is net iets minder voor de hand liggend. Het probleem is dat buitenlandse gronden of gebouwen geen kadastraal inkomen hebben. Dat moet dus eerst nog vastgesteld worden. Die vaststelling zal gebeuren aan de hand van de verkoopwaarde. Die wordt met een correctiefactor teruggebracht tot de toestand van 1975. Daarop wordt dan nog eens een kapitalisatietarief van 5,3% toegepast, om op basis van de verkoopwaarde de huurwaarde te berekenen. Als de verkoopwaarde in 2020 gekend was, wordt bijvoorbeeld een correctiefactor van 15,036 gehanteerd. Voor een waarde van 1975 bedraagt de factor 1. Voor verkoopwaarden uit tussenliggende jaren ligt de correctiefactor daar ergens tussenin. Voor gronden hoeft er niets berekend te worden, daarvoor gaat de nieuwe regeling standaard uit van 2 euro per hectare. De fiscus zal de berekening zelf maken, maar de belastingplichtige moet wel spontaan aangifte doen van het bezit en de waarde van een onroerend goed in het buitenland. Voor goederen die men op dit moment al in eigendom heeft, moet de aangifte gebeuren tegen 31 december 2021. Indien uw tweede verblijf is gelegen in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, zal de aangifte niet tot een effectieve taxatie leiden maar kan het wel een invloed hebben op uw belastingtarief voor de overige inkomsten”.

Effectentaks 2.0

“Op 26 februari 202 is een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in werking getreden. Effectenrekeningen met een (gemiddelde) waarde van meer dan € 1.000.000 zullen worden onderworpen aan een taks van 0,15%. Deze nieuwe effectentaks, die we ‘2.0’ noemen, vervangt de vorige effectentaks die werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Het doel van de nieuwe effectentaks is investeerders ertoe aan te zetten bij te dragen in de uitgaven die door de COVID-19-pandemie en andere budgettaire uitdagingen worden veroorzaakt. Een nobel doel op zich, maar men heeft er dus voor gekozen om de meer begoede belastingplichtigen te laten opdraaien voor de crisis. Kort geschetst is de nieuwe effectentaks van toepassing op effectenrekeningen aangehouden in België en in het buitenland door een Belgische titularis. De taks is niet beperkt tot natuurlijke personen, maar is ook van toepassing rechtspersonen die in België gevestigd zijn. De nieuwe effectentaks is ook van toepassing op effectenrekeningen van niet-Belgische inwoners, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, bij Belgische financiële instellingen, tenzij een dubbelbelastingverdrag verhindert dat de belasting wordt geheven van niet-ingezetenen (zoals o.m. in het verdrag met Nederland, Duitsland en Luxemburg). Men viseert dus niet langer de titularis (zoals bij 1.0 het geval was), maar de effectenrekening ‘as such’. Wij stellen ons de vraag of die effectentaks 2.0, die volgens de overheid 420 miljoen euro moet opbrengen, stand gaat houden? Is de grens van € 1.000.000 niet iets te arbitrair? Wordt hier het gelijkheidsbeginsel niet geschonden?   Aandelen op naam, geregistreerd in het aandelenregister van een vennootschap en niet aangehouden op een effectenrekening, vallen niet onder het toepassingsgebied. Belastingplichtigen die hun aandelen om één of andere reden gedematerialiseerd aanhouden op een effectenrekening worden echter wél geviseerd. Dit is een brug te ver en we verwachten dat er procedures zullen worden opgestart omdat het per slot van rekening om een onrechtvaardige taxatie van ondernemers gaat die toevallig in het verleden tot dematerialisatie hebben beslist. Ook belangrijk is dat effectenrekeningen aangehouden door een verzekeringsinstelling in het kader van een Tak 23-levensverzekeringscontract onder het toepassingsgebied van de taks vallen. Aangezien de taks wordt geheven op de eigenlijke effectenrekeningen, zal de globale effectenrekening van de verzekeringsinstelling worden getaxeerd. Het lijdt weinig of geen twijfel dat de verzekeringsmaatschappijen die 0,15% zullen doorrekenen aan hun klanten waardoor dus ook kleinere beleggers met een Tak 23-contract in de klappen zullen delen. En dan is er nog het probleem van concurrentievervalsing: buitenlandse verzekeringsmaatschappijen zijn niet onderworpen aan de effectentaks en hebben dus een concurrentieel voordeel ten opzichte van Belgische instellingen. De nieuwe effectentaks zal overigens niet aftrekbaar zijn als beroepskost in de inkomstenbelasting.”

Wederopbouwreserve

Een derde topic die onze aandacht verdient, is een nieuwe steun voor bedrijven die verlies lijden door coronacrisis. “Om de solvabiliteit op lange termijn te herstellen kunnen de getroffen bedrijven vanaf volgend jaar (aanslagjaar 2022) een deel van hun winst vrijstellen van belasting door een speciale vrijgestelde reserve, een ‘wederopbouwreserve’, aan te leggen. Ten belope van het boekhoudkundige verlies in 2020 kunnen zij voor de drie volgende aanslagjaren (aanslagjaar 2022, 2023 en/of 2024) een vrijgestelde reserve aanleggen die in mindering komt van de belastbare basis. Met die reserve kunnen vennootschappen hun door de crisis aangetaste eigen vermogen weer op peil brengen. Het verlies van het coronajaar mag dus in de volgende jaren (met een maximum van 20 miljoen euro) gebruikt worden om af te zetten tegen de winst van die boekjaren. Hoewel er aan verschillende uiteenlopende voorwaarden moet worden voldaan, vinden wij dat wél een goede maatregel waar beslist gebruik van zal worden gemaakt.”

Lezers of hun boekhouder die vragen hebben of advies willen inwinnen bij een van deze (en vele andere) fiscale topics, nemen contact op met De Broeck Van Laere & Partners BV.

Meer info:

De Broeck Van Laere & Partners CV
Jules Besmestraat 126
1081 Brussel
Recollettenlei 9
9000 Gent
Entrepotkaai 4 bus 2.1
2000 Antwerpen
Tel: 02/423.00.42
contact@dvp-law.com
www.dvp-law.com